Politie BigBand Oost-Nederland
Politie BigBand Oost-Nederland

Privacy Policy


Privacy Policy

Privacybeleid van de Politie BigBand Oost-Nederland ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt per 25 mei 2018 van organisaties een aantal gegevens, die in het kader van het privacy beleid moeten worden opgenomen, vast te leggen en toegankelijk te maken voor betrokkenen.

Onderstaand het privacybeleid van de Politie BigBand Oost-Nederland. Alle betrokkenen zijn er van op de hoogte dat het privacybeleid op de website http://www.politiebigband.nl/ te raadplegen is.

1.  Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens is het kunnen communiceren met de muzikanten/zangers en relaties van de rechtspersoon én het kunnen voeren van een voor het behalen van de doelen van de rechtspersoon noodzakelijke bedrijfsvoering. Hieronder valt het rondsturen van mededelingen en uitnodigingen, het verstrekken van bladmuziek en uniformen, het innen van contributie, het bijhouden van jubilea en lief & leed, het bijhouden van statistieken, het overzien van de bestaande relaties, uitnodiging voor een concert/optredens, toezending van de nieuwsbrief.

2.  Het bestuur van de rechtspersoon is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.

3.  De volgende persoonsgegevens zijn in het bestand opgenomen en daar is een overzicht van:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, beroep/functie, datum lidmaatschap, bankrekeningnummer, instrument/zangstem, verstrekte uniform(en)/ornamenten/attributen.
Overige persoonsgegevens worden niet in het bestand opgenomen.

4.  Van alle in het bestand opgenomen gegevens is vastgelegd met welk doel deze zijn vastgelegd en op welke wijze zij mogen worden gebruikt.

5.  Op de website van de Politie BigBand Oost-Nederland worden geen individuele persoonsgegevens en geen individuele foto's  van haar leden vermeld. Wel zullen op de website foto's worden geplaatst van optredens.

6.  In de bevestigingsbrief op de aanmelding voor het lidmaatschap wordt aangegeven hoe de adresgegevens worden bewaard en dat deze gegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit voor de activiteiten van de Politie BigBand Oost-Nederland noodzakelijk is.

7.  Op aanvraag bij de secretaris krijgt het lid inzage in de van hem geregistreerde gegevens (waarbij de gegevens van anderen onleesbaar zijn gemaakt).

8.  De adresgegevens worden bewaard op de computers van de secretaris.

9.  De Politie BigBand Oost-Nederland maakt voor opslag en back-up van de gegevens gebruik van de opslag en back-up faciliteit van Google en de cloudfunctionaliteit van Google Drive.

10. De secretaris maakt regelmatig een back-up van het gegevensbestand op een externe gegevensdrager. De back-up wordt separaat bewaard bij het secretariaat.

11. Eenmaal per jaar wordt het gegevensbestand van het afgelopen jaar van de Politie BigBand Oost-Nederland op een externe gegevensdrager geplaatst en bewaard bij het secretariaat.

12. Het document is beveiligd met een wachtwoord, de PC is adequaat beschermd door antivirus en antimalware programma’s.

13. De voorzitter, secretaris, penningmeester en PR functionaris hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens.

14. De secretaris is de functionaris verantwoordelijk voor de gegevensbescherming binnen de rechtspersoon.

15. De voorzitter is de functionaris verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling binnen de rechtspersoon.

16. Bij communicatie via e-mail worden deze ‘geanonimiseerd’ verzonden (in BCC).

17. Er worden afspraken gemaakt met externe partijen waaraan persoonsgegevens voor een specifiek te benoemen doel ter beschikking worden gesteld (bv. beveiligers van locaties waar wordt geoefend en/of opgetreden).

18. Er worden géén overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens gebruiken voor eigen gebruik.

19. Bij mogelijke datalekken zal de secretaris, zodra hij/zij is geïnformeerd, de leden en/of relaties op de hoogte stellen van het datalek.

 

Vastgesteld  te Duiven in de bestuursvergadering van 17 oktober 2018.


Voorzitter: A. Philips

Secretaris: M. Rozendal

Penningmeester: H. van der Wal